Reglement repetitieruimte

Art. 1: Infrastructuur

Jeugdcentrum Juvenes staat in voor het ter beschikking stellen en het regelmatig onderhoud van de repetitieruimte. Deze ruimte bevindt zich in de tuin van het jeugdcentrum (Kloosterstraat 31 – 9240 Zele).

Art. 2: Bestemming accomodatie

De repetitieruimte is bestemd voor de actieve muziekbeoefening en andere culturele expressievormen op regelmatige basis in groepsverband.

Art. 3: Verantwoordelijke contactpersoon

Iedere groep is verplicht een groepslid aan te wijzen als contactpersoon. Deze persoon (bij minderjarigheid: de ouder) is namens de groep verantwoordelijk voor het ondertekenen en naleven van het reglement, en is persoonlijk aansprakelijk in geval van schade toegebracht aan de ruimte of het materiaal. Deze persoon is, indien dit van toepassing is, eveneens verantwoordelijk voor het geluidsniveau binnen en buiten het lokaal.

Art. 4: Eerste gebruik

Het eerste gebruik van een repetitieruimte wordt aangevraagd bij de jeugdhuismedewerker (Jonas Merckx – jonas@juvenes.be – 052 44 53 92 tijdens kantooruren), die nagaat of de muziekgroep voldoet aan de gebruikersvoorwaarden. Hiertoe wordt gevraagd een kennismakingsfiche in te vullen.

Art. 5: Reservatie

Eens de aanvraag tot eerste gebruik van de repetitieruimte werd goedgekeurd, kan de repetitieruimte gehuurd worden op zowel losse als regelmatige basis (maar steeds in blokken van minimum 1 uur).

Om te reserveren kijkt de huurder eerst op de online agenda (www.juvenes.be/repetitieruimte) of de ruimte nog vrij is. Daarna contacteert hij/zij de jeugdhuismedewerker Jonas om één of meerdere blokken aan te vragen. Er wordt een bevestigingsmail gestuurd, en de aangevraagde blokken worden geblokkeerd. Een aanvraag gebeurt ten vroegste 3 maand en tenminste 1 week op voorhand.

Art. 6: Toegang tot de ruimte

Indien de repetitie doorgaat tussen 9u en 17u, wordt de sleutel van de repetitieruimte opgehaald op het secretariaat van jeugdcentrum Juvenes (eerste verdieping).
Valt de repetitie buiten deze uren, dan wordt de sleutel gevraagd aan de tapper van dienst. De sleutel wordt na afloop steeds teruggebracht naar het secretariaat of de tapper, en wordt dus nooit overgedragen van de ene band naar de andere.

Bij ontvangst van de sleutel krijgt de huurder telkens een checklist mee. Deze wordt ingevuld voor en na de repetitie, en samen met de sleutel terug bezorgd in het secretariaat of aan de tapper. Indien de huurder bij het betreden van de ruimte vernielingen en/of verdwijningen in het lokaal vaststelt, dient hij/zij dit te noteren op de checklist en meldt hij dit aan de verantwoordelijke (tapper of coördinator). Indien mogelijk neemt de huurder foto’s van de vastgestelde schade of verdwijning.

Elke verhuring geeft recht op het gebruik van de repetitieruimte, verlichting, verwarming, elektriciteit en de aanwezige apparatuur.

Art. 7: Waarborg

Gebruik van de repetitieruimte is gratis. Er wordt een eenmalige waarborg gevraagd van €50,- per band. Deze waarborg wordt integraal terug betaalt bij stopzetting van de repetities in de repetitieruimte, tenzij er vernielingen en/of verdwijningen werden vastgesteld. Slijtage van instrumenten wordt niet gezien als vernieling. De waarborg zal betaald worden bij eerste gebruik van de ruimte, bij het ontvangen van de sleutel. Geen waarborg = geen sleutel.

Art. 8: Gebruik repetitieruimte

De huurder wordt verondersteld de in gebruik genomen repetitieruimte te onderhouden en als een goede huisvader te gebruiken, zonder de aard of de bestemming ervan te wijzigen.

Volgende afspraken gelden:

  • De huurder houdt er steeds rekening mee dat er nog een groep na hen kan komen repeteren, en dat deze ook op tijd willen beginnen. Daarom zal de repetitieruimte op het opgegeven einduur volledig vrij gemaakt zijn.
  • Er mag muziek gemaakt worden tot ten laatste 22 uur. Vanaf dan is het stil in en rondom de repetitieruimte, om overlast te vermijden.
  • Er wordt geen eigen materiaal achtergelaten of opgeborgen in de repetitieruimte.
  • Bij diefstal van persoonlijke apparatuur kan jeugdcentrum Juvenes niet aansprakelijk gesteld worden, maar wordt er wel onmiddellijk een onderzoek en een proces verbaal van diefstal opgesteld door de hiervoor bevoegde instanties.
  • Er wordt niet gerookt in de repetitieruimte.
  • De geluidsproductie moet steeds op een aanvaardbaar niveau gehouden worden. Hiertoe moet men steeds beide deuren gesloten houden tijdens het repeteren, en zal men er op toezien dat de elektronische versterking van de verschillende instrumenten op een aanvaardbaar volume gehouden wordt.
  • Er wordt niet overnacht in de repetitieruimte.
  • Het lokaal wordt veegschoon en netjes achtergelaten. Eventueel afval wordt meegenomen.
  • Bij het verlaten moeten alle zekeringen afgezet worden, zowel van stopcontacten als van de verlichting. Vergeet niet de lichtschakelaar aan de deur uit te zetten.
  • De muziekgroep mag in geen geval wijzigingen aanbrengen aan de verlichting en de elektrische voorzieningen binnen de repetitieruimte.
  • Na elke repetitie sluit de huurder de deur van de repetitieruimte af en bezorgt de sleutel terug aan de tapper of het secretariaat, samen met de ingevulde checklist.
  • Al het beschikbare materiaal moet steeds in de repetitieruimte blijven. Het materiaal wordt niet uitgeleend of meegenomen voor optredens of om eender welke andere reden.
  • Eigen drank voor bandleden is geen probleem. Als de repetitie tijdens de openingsuren van het jeugdcentrum valt, vragen we eventuele toeschouwers wel hun consumpties aan de toog te kopen.


Art. 9 Aansprakelijkheid

De huurder is aansprakelijk voor aangebrachte schade aan de ruimte en het aanwezige materiaal, zowel door hemzelf als door andere leden van de groep, ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, en zal bijgevolg opdraaien voor alle kosten om de beschadigde zaken te herstellen of te vervangen.

De huurder mag in geen enkel geval onderverhuren of het lokaal laten gebruiken door derden.

Art. 10: Veiligheid

Er zijn maximum 10 personen toegelaten in de repetitieruimte. Er is een brandblusser aanwezig in de repetitieruimte, alsook een noodverlichting.

Art. 11: Verzekering

Jeugdcentrum Juvenes voorziet de nodige verzekeringen wat betreft het gebouw en het aangeboden materiaal. De groepsleden zelf zijn niet verzekerd door jeugdcentrum Juvenes, tenzij ze lid zijn/worden van het jeugdcentrum. Indien de huurder dit nodig acht, kan hij/zij zelf een extra verzekering aangaan voor het eigen materiaal.

Art. 12: Toezicht

De personeelsleden en de leden van de beheerraad van jeugdcentrum Juvenes zijn ten allen tijde bevoegd om controle uit te voeren op de naleving van dit reglement. Bij het niet naleven van het reglement, moet de band hier bij eerste vraag navolging aan geven, en zichzelf in regel stellen. Bij het niet naleven van deze voorwaarden wordt de toegang tot de ruimte onmiddellijk voorlopig of definitief ontzegd.

Art. 13: Bevoegdheid

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en bij geschillen, worden de voorwaarden bepaald door jeugdcentrum Juvenes.