Statuten

STATUTEN VZW JEUGDCENTRUM JUVENES

(Ledenlijst)

Allen van Belgische nationaliteit, welke verschijners bij deze verklaren, onder elkander en met al degenen die naderhand als lid zullen worden aangenomen, een vereniging zonder winstbejag te vormen, overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, onder de volgende voorwaarden:

Titel 1: Benaming, zetel en doel:

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: “Vereniging zonder winstoogmerk Jeugdcentrum Juvenes”, afgekort V.Z.W. Jeugdcentrum Juvenes.

Artikel 2.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9240 Zele, Kloosterstraat 31, gelegen in gerechtelijk arrondissement Dendermonde. Hij kan bij beslissing van de raad van bestuur elders binnen dit gerechtelijk arrondissement worden gevestigd.

Artikel 3.

De vereniging heeft tot doel aan de jeugd opvoedende, culturele, sociale, recreatieve en sportieve activiteiten aan te bieden.

Daartoe kan zij onder meer jeugdhuizen oprichten en beheren. De vereniging kan alle activiteiten inrichten of eraan deelnemen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het doel.

Artikel 4.

Om dat doel te verwezenlijken mag de vereniging alle roerende en onroerende goederen die daartoe nodig zijn bezitten, kopen, verkopen, huren en verhuren. Allerhande bijeenkomsten, tentoonstellingen, cinemavoorstellingen, voordrachten, tombola’s, kortom alle gewenste betrekkingen verrichten. Zij mag aan andere stichtingen en ondernemingen van dergelijke aard deelnemen. Ook mag zij liefdadigheidsinstellingen zonder onderscheid steunen.

Titel 2: Leden

Artikel 5.

De vereniging bestaat uit werkende, en gewone leden.

Artikel 6.

Het aantal werkende leden is onbeperkt maar mag niet minder dan vijf leden bedragen. De oprichters van de vereniging zijn werkende leden. De voorwaarde om als vast lid te worden aanvaard is verantwoordelijkheid dragen in het uitbouwen van de vereniging. Het huishoudelijk reglement bepaalt nader deze voorwaarden.

De werkende leden hebben stemrecht in de algemene vergadering. De raad van bestuur beslist over de aanvaarding van nieuwe werkende leden. De kandidaat die wenst opgenomen te worden als vast lid moet hiertoe een schriftelijke aanvraag richten tot de raad van bestuur.

Het staat de leden vrij om op elk tijdstip ontslag te nemen Zij brengen hiertoe de raad van bestuur voorafgaandelijk op de hoogte door middel van een aangetekend schrijven.

Om lid te zijn moet men woonachtig zijn in België, de onderhavige statuten aannemen, meerderjarig zijn en in regel zijn met de bijdragebetaling zoals omschreven in artikel 24.

De leden van het Dagelijks Bestuur van de Jeugdraad, evenals de jeugdmedewerker en de Schepen van Jeugd van Zele maken deel uit van de algemene vergadering, waarbij evenwel enkel de voorzitter van de Jeugdraad stemgerechtigd is.

Artikel 7.

De gebruikers van een door de vereniging beheerd jeugdhuis en die geen vast lid zijn, hebben de hoedanigheid van gewoon lid. Zij maken geen deel uit van de algemene vergadering. Hun rechten en plichten worden omschreven in het huishoudelijk reglement.

Artikel 8.

De bijdrage van de werkende leden en de gewone leden wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van bestuur, en deze mag niet meer bedragen dan € 125.

Elk lid, dat de door hem verschuldigde bijdragen niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen. Wordt uitgesloten op voorstel van de raad van bestuur door een beslissing van de algemene vergadering bij twee derde meerderheid en in overeenstemming met artikel 12 van de wet van 27 juni 1921, ieder lid wiens gedrag of werking van die aard is om de vereniging te schaden.

Ontslaggevende of uitgesloten leden hebben geen enkel recht op bezit of gedeelte van bezit van de vereniging. Het is hen bovendien niet toegelaten zegels te doen leggen, boedelbeschrijvingen of afrekeningen te vorderen.

Titel 3: Raad van bestuur

Artikel 9.

De vereniging wordt bestuurd door een raad bestaande uit maximum 10 leden, gekozen voor een periode van vier jaar. De raad van bestuur wordt door de algemene vergadering aangesteld uit leden van de algemene vergadering; De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door verbintenissen van de vereniging. Hun verantwoordelijkheid is beperkt tot de uitvoering van de ontvangen lastgeving, gesteund op de wettelijke beschikkingen van deze statuten.

Uit de algemene vergadering worden er twee commissarissen aangeduid die ter nazicht van de boekhouding jaarlijks de verrichtingen van de penningmeester zullen nazien. Eén commissaris wordt aangeduid voor een periode van vier jaar, de tweede commissaris voor een periode van één jaar.

De commissarissen zijn pas herverkiesbaar na het verloop van één jaar na het einde van hun mandaat.

Artikel 10.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris, een ondervoorzitter en een penningmeester. Bij ontstentenis of verhindering van de voorzitter worden diens functies uitgeoefend door de ondervoorzitter en bij ontstentenis of verhindering van deze door de oudst aanwezige bestuurder.

Artikel 11.

De voorzitter roep de raad van bestuur minstens één maal per maand samen, vier andere leden van de raad van bestuur hebben hetzelfde recht. De leden van de raad van bestuur worden opgeroepen per gewone brief, briefkaart, fax of via elektronische post, minstens twee dagen voor de dag van de vergadering.

De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen wanneer de meerderheid van de leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Een lid dat drie maal na elkaar zonder geldige reden afwezig is zal als ontslagnemend worden beschouwd en op de eerstvolgende algemene vergadering worden vervangen.

Artikel 12.

De beraadslagingen en beslissingen worden in het bijzonder verslagboek aangetekend. Op de eerstvolgende raad van bestuur wordt het verslag en alle beslissingen door alle aanwezige leden getekend ter goedkeuring. Leden of belanghebbenden kunnen steeds een uittreksel bekomen dat eerst door de voorzitter en de secretaris dient te worden getekend alvorens te worden overhandigd aan de aanvrager. De aanvragen dienen steeds eerst door de raad van bestuur te worden goedgekeurd en nadien overhandigd, nadat de aanvrager zijn belang heeft aangetoond.

Artikel 13.

De raad van bestuur is bevoegd voor alle daden van beheer en beschikking. Zij oefent de bevoegdheden uit die door de wet of door de statuten zijn opgedragen. Deze omvatten onder meer:

 • het inrichten van advies- en werkgroepen
 • het vaststellen van de jaarlijkse ledenbijdrage
 • het aanvaarden van leden
 • het opstellen en wijzigen van het huishoudelijk reglement
 • het recht om bevoegdheden over te dragen aan derden
 • het garanderen van de continuïteit van de V.Z.W. en alle daden hiertoe plegen
 • het verzorgen van de dagelijkse werking

Artikel 14.

Bij gerechtelijke handelingen wordt de vereniging vertegenwoordigd door een door de raad aangeduide bestuurder. Bij buitengerechtelijke handelingen is de vereniging geldig vertegenwoordigd door de handtekening van de voorzitter en van een ander lid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur vertegenwoordigt en verbindt de vereniging zonder bijzonder machtiging van de algemene vergadering in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, met inbegrip van beschikkingsdaden, voor zover de bevoegdheid niet expliciet valt onder de bevoegdheden van de algemene vergadering.

Titel 4: De algemene vergadering

Artikel 15.

De algemene vergadering beslist over de bevoegdheden die haar wettelijk zijn toegewezen, met name:

 • het wijzigen van de statuten
 • het benoemen en afzetten van de leden van de raad van bestuur
 • het goedkeuren en kwijten van de rekeningen en de begroting
 • het ontbinden van de vereniging en het bestemmen van haar bezit
 • het bepalen van maximum van de ledenbijdrage
 • het uitsluiten van de werkende leden
 • de omzetting van de vereniging zonder winstoogmerk in een vennootschap met sociaal oogmerk
 • de benoeming en afzetting van de commissarissen

Artikel 16.

Er moet elk jaar een algemene vergadering plaatshebben in de loop van het eerste semester.

Een buitengewone vergadering wordt bijeengeroepen telkens wanneer de raad van bestuur dit noodzakelijk acht of wanneer één vijfde van de leden van de algemene vergadering hierom vragen. Deze vergadering dient georganiseerd te worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de aanvraag door de raad van bestuur.

Artikel 17.

De raad van bestuur roept de algemene vergadering op per gewone brief, fax of via elektronische post, en dit tenminste 8 dagen voor de dag van de vergadering. De uitnodiging tot de vergadering bevat tevens de agenda voor de algemene vergadering.

Artikel 18.

De algemene vergadering kan beraadslagen over punten die niet op de agenda staan, wanneer 2/3 van de aanwezige leden of vertegenwoordigde leden hiermee akkoord gaan. Elk voorstel dat ondertekend is door één vijfde van het op de jongste ledenlijst voorkomend aantal leden moet op de agenda worden geplaatst.

Artikel 19

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en bij verhindering van deze door de ondervoorzitter en bij verhindering van deze door de oudst aanwezige bestuurder.

Artikel 20.

Elk lid mag zich op de algemene vergadering door een ander werkend lid laten vertegenwoordigen. Een geschreven bewijs van vertegenwoordiging zal hiertoe bij het begin van de vergadering worden overhandigd aan de voorzitter van de vergadering.

Artikel 21.

In algemene regel is de algemene vergadering geldig samengesteld, welke ook het getal is van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Haar beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Alleen de werkende leden hebben stemrecht. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Bij afwijking van het eerste lid van dit artikel geschieden de beslissingen van de algemene vergadering met betrekking tot een statutenwijziging overeenkomstig artikel 26 van de statuten.

Artikel 22.

De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in de notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Deze notulen kunnen worden geraadpleegd door alle werkende leden.

Een uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering kan door de raad van bestuur worden verstrekt aan elke derde die een belang hiertoe aantoont.

Artikel 23.

Ieder jaar, op 31 december, zal de raad van bestuur de rekeningen van het lopende jaar opmaken en het budget van het volgende jaar bevestigen. Beide zullen aan de goedkeuring en kwijting van de eerste algemene vergadering worden onderworpen.

Artikel 24

De jaarlijkse maximumbijdrage van de leden wordt vastgesteld op € 125. Leden die het jaarlijks verschuldigd bedrag niet betalen, worden geacht ontslagnemend te zijn. Een ontslagnemend lid kan zijn laatste bijdrage niet terugvorderen.

Artikel 25.

De functie van bestuurder en commissaris is onbezoldigd.

Titel 5: De ontbinding

Artikel 26.

De algemene vergadering kan slechts beslissen over de ontbinding met een aanwezigheid of vertegenwoordiging van twee derde van de leden. Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald wordt een nieuwe algemene vergadering belegd alwaar kan worden beslist ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze tweede vergadering mag niet vroeger dan vijftien dagen worden georganiseerd na de eerste vergadering.

In geval van ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars, stelt hun machten vast en beslist aangaande de bestemming van het netto-actief.

Die bestemming moet op verplichte wijze gedaan worden ten voordele van een soortgelijk werk met een belangloze doelstelling.

Artikel 27.

De leden van de vereniging zonder winstoogmerk Jeugdcentrum Juvenes verenigd in de algemene vergadering van 25 april 2005 hebben tot leden van de raad van bestuur benoemd:

 • Nele Van der Haegen
 • Bart Moens
 • Hans De Backer
 • Vincent De Donder
 • Luc De Koning
 • Liesbeth Steeman
 • John Dubuisson
 • Bert Van Damme
 • Alexander Zaman

Deze hebben onder elkaar aangesteld als

 • Voorzitter: Nele Van der Haegen
 • Ondervoorzitter & Secretaris: Hans De Backer
 • Penningmeester: Alexander Zaman
 • Personeelsverantwoordelijke: Liesbeth Steeman

Samen vormen zij het dagelijks bestuur van de raad van bestuur.

Nele Van der Haegen, Hans De Backer en Alexander Zaman werden aangesteld als afgevaardigde bestuurders, belast met het dagelijks beheer van de vereniging en gemachtigd om door gezamelijke handtekeningen in de zaken van dagelijks bestuur de verening te verbinden conform artikel 14 van deze statuten.

Opgemaakt te Zele op 18/2/2011