Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEUDCENTRUM JUVENES VZW

1. Openingsuren

Openingsuren instuifruimte

 • Dinsdag: van 10.00 u – 13.00 u en 19.00 u – 23.00 u
 • Woensdag: van 13.00 u – 23.00 u
 • Vrijdag: van 15.00 u – 02.00 u
 • Zaterdag: van 20.00 u – 02.00 u (03.00 uur bij activiteit)
 • Zondag: van 10.00 u – 13.00 u en van 19.00 u – 23.00 u

Tijdens schoolvakanties extra openingsuren:

 • Donderdag: van 19.00 uur – 23.00 uur

Het secretariaat van Juvenes

 • Maandag tot vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur

Openingsuren Oxfam wereldwinkel (Bunderstraat 3)

 • Dinsdag: van 09.30 uur – 11.30 uur
 • Woensdag: van 09.30 uur – 11.30 uur en van 14.00 uur – 16.00 uur
 • Vrijdag: van 09.30 uur – 11.30 uur en van 17.00 uur – 19.00 uur
 • Zaterdag: van 09.30 uur – 11.30 uur en van 14.00 uur – 17.00 uur

2. Lidmaatschap

 • Jeugdcentrum Juvenes is toegankelijk voor jongeren vanaf 14 jaar.
 • Uitzonderingen hierop betreffen de toegang tot de repetitieruimte, het atelier van Craftwerk, de wereldwinkel en speciale activiteiten. Hier worden geen specifieke leeftijdsvereisten gesteld.
 • Jeugdcentrum Juvenes is slechts toegankelijk voor leden die in het bezit zijn van een geldige lidkaart.
 • Een lidkaart van het jeugdcentrum wordt afgeleverd tegen de prijs van € 5. Vanaf augustus betaal je nog €2,5.
 • De leden zijn verplicht bij hun bezoek aan het jeugdcentrum hun lidkaart samen met het identiteitskaart bij zich te hebben.
 • De controle van de lidkaarten behoort toe aan de beroepskrachten, de leden van de Raad van Bestuur, de werkgroepleden of de inrichters van een activiteit, die dit ieder ogenblik kunnen doen.

3. Uitsluiten van personen / schade

 • Ieder lid dient zich naar behoren te gedragen en te onderwerpen aan de richtlijnen van de verantwoordelijken. De verantwoordelijken kunnen in alle omstandigheden een lid/bezoeker verplichten het jeugdcentrum te verlaten. Ze zijn gerechtigd te eisen dat de lidkaart wordt afgegeven. De verantwoordelijken zullen de Raad van Bestuur hiervan in kennis stellen via de jeugdhuiswerker. De Raad van Bestuur zal dan een beslissing nemen. Bij uitsluiting zullen de ordediensten verwittigd worden.
 • Van elk lid en elke bezoeker van Jeugdcentrum Juvenes verwachten wij dat zij respect hebben voor het gebouw, het meubilair en het materiaal. In geval van vrijwillige vernieling, beschadiging of ontvreemding van voorwerpen behorende tot, of zich bevindende in het jeugdcentrum zal het lidmaatschap van de betrokkene vervallen en deze verplicht zijn de schade te vergoeden. Ook hier zullen de ordediensten verwittigd worden. Dit geldt ook voor Juvenes-activiteiten die buiten het jeugdcentrum plaats hebben.

4. Verbruik

 • Niemand is verplicht enige consumptie te nemen. Indien de leden /bezoekers iets wensen te gebruiken dienen zij aan de bar te bestellen. Het is de leden/bezoekers ten strengste verboden achter de bar te komen.
 • De tapverantwoordelijken zijn gerechtigd het schenken van alcoholische dranken te weigeren indien hij/zij dit nodig achtten. Het schenken van alcoholische dranken aan personen onder invloed van alcohol is ten strengste verboden. Iedereen kan aansprakelijk gesteld worden, indien zij aan een dronken persoon alcoholische dranken verstrekt.
 • De gebruikers van alcohol dienen de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt.
 • Er mag enkel drank genuttigd worden in de instuifruimte, in andere ruimtes is dit slechts mogelijk mits toestemming van de Raad van Bestuur.
 • Het is niet toegelaten zelf drank mee te brengen en te nuttigen in het jeugdcentrum.
 • Men is verplicht contant te betalen, drinken op de ‘poef’ is niet toegestaan.

5. Eigen bezittingen

 • Iedereen is verantwoordelijk voor eigen bezittingen
 • Fietsen, bromfietsen en scooters dienen geplaatst te worden in de fietsenstalling naast de gebouwen van de technische school, Kloosterstraat 25 en de stallingen die speciaal hiervoor werden gebouwd op het voetpad van de Kloosterstraat. Deze horen niet thuis voor de deur en de ingang, ook niet in Juvenes of voor de deur van de buren.
 • Jeugdcentrum Juvenes is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke bezittingen die er worden achtergelaten.
 • De discobar en toog zijn geen vestiaire en bijgevolg worden er hier geen persoonlijke bezittingen (vesten, helmen, rugzakken,…) achtergelaten.

6. Organisatie

 • De enige organismen met beslissende bevoegdheid zijn de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.
 • De Raad van Bestuur kan, indien nodig of nuttig, advies inwinnen van de werkgroep-leden, de wereldwinkel, de leden van de Algemene vergadering, en de beroepskrachten.
 • De beslissingen van de Raad van Bestuur zijn bindend voor alle leden van het jeugdcentrum en voor de beroepskrachten.

7. Werkgroepen

Tapploeg

 • Leden van de tapploeg moeten de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben om samen met een volwassen tapper te kunnen tappen. Vanaf 18 jaar mag een tapper alleen achter de toog staan.
 • De tappers zorgen voor het goede verloop van de bardiensten.
 • Tijdens de openingsuren zijn zij verantwoordelijk voor het goede verloop van zaken in de instuif.
 • Zij dienen erop te letten dat de gebruikers van alcohol de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben.
 • De tapper van dienst is gerechtigd het schenken van alcoholische dranken te weigeren indien hij/zij het nodig acht. Het schenken van alcoholische dranken aan personen onder invloed is ten strengste verboden.

DJ Club

 • De DJ club zorgt voor de muzikale omlijsting in de instuif en biedt de mogelijkheid tot dansen. Zij doen dit met het nodige respect voor het materiaal.
 • Zij zijn verantwoordelijk voor de netheid en organisatie van de discobar.
 • In geval er zich onregelmatigheden voordoen in het jeugdcentrum moeten ook zij hun verantwoordelijkheid opnemen.

Werkgroep Evenementen

 • Werkgroep evenementen staat in voor het fuifbeleid en de programmatie van optredens in Juvenes.
 • De Raad van Bestuur, de projectmedewerker en de jeugdhuismedewerker hebben tevens een ondersteunende en controlerende functie naar de werkgroepen toe.
 • Wie zich wil inzetten voor één of andere werkgroep, meldt dit aan één van de verantwoordelijken.
 • Elk lid kan en mag altijd activiteiten (mee-) organiseren in samenspraak met de werkgroepen en de jeugdhuismedewerker.
 • De Raad van Bestuur behoudt zich het recht om bij misbruik leden van medewerking uit te sluiten.

S.T.E.L.L.A

 • Deze werkgroep staat in voor het beheer van de agenda, alsook voor het organiseren van werkgroepoverkoepelende activiteiten.

8. Gebruik van illegale middelen

 • Het is ten strengste verboden om middelen die bij wet verboden zijn te nuttigen en te verhandelen in Juvenes.
 • Wordt iemand betrapt op druggebruik dan wacht hem een onmiddellijke schorsing en worden de ordediensten ingelicht.
 • Wordt iemand betrapt op verhandelen van illegale middelen, dan wordt deze ook onmiddellijk geschorst en worden de ordediensten ingelicht en aangespoord tot diepgaand onderzoek.
 • Heeft iemand problemen met druggebruik of andere problemen, dan kan hij/zij hiermee altijd terecht bij de jeugdhuismedewerker. Dit gesprek valt onder haar/zijn beroepsgeheim en wordt onder geen enkel beding verspreid onder derden, ook niet aan de Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering.
 • Indien nodig kan er naderhand samengewerkt worden met een preventiedienst of ontwenningscentrum.

9. Slotbepalingen

 • Aan alle leden wordt het huidig reglement in zijn huidige vorm meegedeeld, alsmede alle wijzigingen en aanvullingen.
 • Alle voorstellen, opmerkingen en dergelijke aan de Raad van Bestuur gebeuren via de jeugdhuismedewerker.
 • Ieder lid erkent kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement, zich eraan te onderwerpen en niets te doen dat de ‘goede naam’ van het jeugdcentrum zou schaden.
 • Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 14 oktober 2009.